• Regulamin

REGULAMIN 
SKLEPU INTERNETOWEGO Ars Decoris

 

 1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.kwiaty-lublin.com/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Ars Decoris Marek Kunkiewicz (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ars Decoris Marek Kunkiewicz", adres firmy: 20-880 Lublin. ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 NIP: 712 201 14 39 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: 81 534 02 52 , e-mail: kwiaty.arsdecoris@gmail.com


1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych http://www.kwiaty-lublin.com/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia. 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów. 

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach http://www.kwiaty-lublin.com/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu). 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. 

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

 1. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://www.kwiaty-lublin.com/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://www.kwiaty-lublin.com/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

 

 1. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta

4.4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. 

4.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.

 

 1. Realizacja zamówienia. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego. 

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta lub inny adres wskazany w formularzu zamówienia. Żywe kwiaty dostarczamy wyłącznie kurierem.

Dostarczane produkty, zwłaszcza z żywych roślin, mogą się trochę różnić od tych prezentowanych na stronie Sklepu, ale ich warość pozostaje zawsze taka sama.

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia. 

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia i opłacenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Dlatego zamówienia należy składać z wyprzedzeniem, by Sklep mógł wywiązać się z terminu dostawy. Na terenie Lublina, standardowo zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin od złożenia i opłacenia zamówienia.

Istniej możliwość zlecenia nam ekspresowego zamówienia na terenie Lublina, które realizujemy w ciągu 1-2 godzin od momentu potwierdzenia płatności, ale wymaga to telefonicznego uzgodnienia z naszą kwiaciarnią przed złożeniem zamówienia.

5.5. Godzina doręczenia  (GD).Należy ją rozumieć  jako przybliżony czas realizacji zamówienia. Z przyczyn niezależnych od Sklepu może ona ulec zmianie.

5.6.W dniach 14 lutego (Walentynki) , 8 marca (Dzień Kobiet) i 26 maja (Dzień Matki) nie gwarantujemy precyzyjnego dotrzymania godziny doręczenia.  O kolejności wysyłki kwiatów w tych dniach decyduje kolejność opłaconych zamówień.

5.7. Termin dostarczenia kwiatów doniczkowych i upominków  poza Lublinem wynosi do 7 dni roboczych lecz z przyczyn niezależnych od Sklepu może ulec wydłużeniu. Zależy to od działalności Poczty Polskiej i firm kurierskich.

5.8. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów, z wysyłką pod jeden adres, koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

5.9. Przesyłki do instytucji, np.: szpitali, szkół, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.

5.10.  Terminy składania zamówień.

 1. a) Zamówienia na sobotę, niedzielę i poniedziałek powinny być złożone i opłacone najpóźniej w piątek do godziny 12.00 (można składać zamówienia w późniejszych godzinach, ale muszą one być uzgodnione telefonicznie z naszą kwiaciarnią).
 2. b) Zamówienia na wtorek, środę, czwartek, piątek powinny być złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień doręczenia. (można składać zamówienia w późniejszych godzinach, ale muszą one być uzgodnione telefonicznie z naszym Sklepem).
 3. c)Sklep nie gwarantuje terminowego dostarczenia przesyłki, jeżeli zamówienia zostaną złożone i opłacone po wyznaczonych wyżej terminach, bez telefonicznego uzgodnienia z naszą kwiaciarnią. W takim przypadku możemy wysłać inne kwiaty o takiej samej wartości (polityka zastępowania produktów)lub zrealizować zamówienie w innym terminie.

5.11. Dostarczanie przesyłek w święta państwowe (czerwona data w kalendarzu)jest możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z naszą firmą.

5.12. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia.

5.13. Po otrzymaniu przesyłki Klient Zamawiający lub Odbiorca powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki i jej zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu lub niezgodności towaru z zamówieniem, wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody czy też występujące niezgodności z zamówieniem. Należy wykonać dokumentację zdjęciową i przesłać e-mailem do naszej firmy. To znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę oznacza prawidłowe wywiązanie się przez naszą firmę z umowy z Klientem.

4.14. Przed wysłaniem kwiatów sprawdzamy telefonicznie czy odbiorca jest pod wskazanym adresem. Jeżeli nie uda się skontaktować telefonicznie z odbiorcą lub gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem, niezwłocznie powiadomimy o tym Zamawiającego Klienta (telefonicznie lub przez e-mail). W takim przypadku Zamawiający Klient będzie mógł osobiście odebrać przesyłkę kwiatową w naszej firmie w ciągu 48 godzin (2 doby) od daty opłacenia zamówienia lub zlecić powtórną wysyłkę.

Zlecenie powtórnego doręczenia kwiatów w ciągu 48 godzin (2 doby) od pierwotnego terminu realizacji zamówienia wiąże się z koniecznością ponownego opłacenia kosztów dostawy.

Zlecenie powtórnego doręczenia kwiatów po upływie 48 godzin (2 doby) od pierwotnego terminu realizacji zamówienia wymaga ponownego złożenia zamówienia i opłacenia go w całości.

5.15. Gwarantujemy świeżość kwiatów przez 2 doby. Zwykle jednak kwiaty zachowują świeżość znacznie dłużej.

5.16. Jeżeli przesyłka nie może być dostarczona z winy  Zamawiającego lub z winy Odbiorcy (np.:podanie błędnych lub niekompletnych danych do wysyłki, nieobecność Odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem o wyznaczonej porze, odmowa przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę)  , Klient zamawiający nie skontaktuje się z nami w ciągu 48-u godzin od daty terminu doręczenia, a firma Ars Decoris poniosła już koszty związane z realizacją zamówienia, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane.

4.15 Polityka zastępowania produktów

Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności na rynku i terminu złożenia zamówienia. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w zamówieniu. Zawsze kiedy jest to możliwe, doręczamy kwiaty, kompozycje kwiatowe i upominki jak najbardziej zbliżone do tych prezentowanymi na zdjęciach. Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne, aby dotrzymać terminu doręczenia.

Sklep zastrzega sobie prawo dostarczenia bukietu, rośliny doniczkowej, kompozycji, kosza kwiatowego, kosza delikatesowego lub innego produktu różniącego się od prezentowanego na zdjęciu.  Zawsze jednak o podobnej jakości i wyglądzie zapewniając najwyższy, możliwy stopień podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl , kolorystyka i wartość). Zastępowanie produktów jest praktykowane najczęsciej w przypadku, gdy zamówienia są składane po wyznaczonych przez Sklep terminach, bez uzgodnienia telefonicznego lub gdy zamówione produkty są aktualnie niedostepne na rynku.

 

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

6.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) o świadczenie usług , jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,( np. dekoracje, kompozycje i bukiety wykonane na indywidualne zamówienie),

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (np. żywe rośliny),

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

7.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ars Decoris Marek Kunkiewicz oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych.

9.1 Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ars Decoris Marek Kunkiewicz, ul. Peowiaków 2, 20-007  Lublin, NIP: 712 201 14 39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) Dalej w skrócie Ars Decoris.

9.2 Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail : kwiaty.arsdecoris@gmail.com

9.3 Rozpoczęcie świadczenia usługi. Złożenie zamówienia

Akceptując nasz regulamin, zgadzasz się na przetwarzanie  i przechowywanie Twoich danych.

Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej
Usługi oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie
elektronicznej tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w
trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo
weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w/w danych.

9.4 Cele przetwarzania i podstawa prawna
Ars Decoris przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenie usług oferowanych w serwisie kwiaty-lublin.com,
 • marketing bezpośredni,
 • przesyłanie newslettera,
 • prawidłowej realizacji reklamacji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy ustawy o prawach konsumenta,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

9.5 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy na usługi oferowane w naszym serwisie kwiaty-lublin.com,
 • przepis prawa dla obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy ustawa o prawach konsumenta,
 • niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ars Decoris , którym jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usług, w tym zapobieganie oszustwom, ewentualna realizacja promocji dotyczącej zakupów w sklepie internetowym, w tym wydanie nagród, oraz ew. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

9.6 Okres przechowywania danych
Ars Decoris  przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane Ars Decoris  przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług w naszym serwisie lub ewentualnie z tytułu realizacji różnych promocji

9.7 Odbiorcy danych
Ars Decoris przekazuje Twoje dane firmom współpracującym z Ars Decoris w celu prawidłowej realizacji zamówionej usługi, np. firmy kurierskie.  Ars Decoris ma zawarte odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych  z firmami współpracującymi w realizowaniu zleconych nam usług.

9.8 Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania W sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9 Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy na usługi oferowane w naszym serwisie,  zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz ewentualnego udziału w różnych promocjach.  Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy, zapewnienie bezpieczeństwa ww. usługi i udział w ww. promocji.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. 

10.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu. 

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: 20-007 Lublin. ul. Peowiaków 2, tel. 81 534 02 52 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat: 
Ars Decoris Marek Kunkiewicz 
20-007 Lublin. ul. Peowiaków 2 
tel: 81 534 02 52 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): 

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

............................................................................................... 

- Adres konsumenta(-ów):

............................................................................................... 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 


(*) Niepotrzebne skreślić.